ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ | H&R 2017-01-02T22:48:19+00:00

“Υγεία και Έρευνα”, “Health and Research, τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική”.

Άρθρο Σύνταξης

Η Προαγωγή και Αγωγή Υγείας σε ένα σύγχρονο κόσμο


Η προαγωγή της υγείας είναι η διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα στα άτομα, να ελέγξουν και να βελτιώσουν την υγείας τους. Η ενημερωμένη συμμετοχή είναι απαραίτητη, τόσο σε επίπεδο ατόμου, όσο και σε επίπεδο κοινότητας. Η προαγωγή υγείας διακρίνεται σε τρεις διαστάσεις οι οποίες είναι συνδεδεμένες και αλληλένδετες. Αυτές είναι η αγωγή υγείας, η πρόληψη των νόσων και το υποστηρικτικό περιβάλλον.
Οι δραστηριότητες οι οποίες εκβάλλουν μέσα από το πλαίσιο της προαγωγής υγείας εντάσσονται στα πλαίσια μιας κοινωνικής, πολιτικής και ατομικής διεργασίας, με κοινό στόχο την ενδυνάμωση της ικανότητας του ατόμου να εντάξει αλλαγές στην καθημερινή του συμπεριφορά, αλλά και να υποστηρίξει όλες τις διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ενεργοποιηθούν στην καθημερινή πρακτική και να ελιχθούν μέσα από τις κοινωνικές, οικογενειακές και οικονομικές συνθήκες.

Συνεχεια…

Κάτι Διαφορετικό

Dear colleagues,

My name is Athena Delidaki and I work as the supervisor nurse of “Agioi Anargyroi” Hospital‘s Homecare Nursing Department. I have been involved in homecare nursing since 1993 (22 years till now).
My daily program includes scheduled appointments in order to provide nursing care, deliver medication, take blood samples, control and take care of wounds, ulcers, stomia etc.
Every Monday detailed weekly schedule is programmed and if necessary emergency appointments are added on. Staff transportation is made by official cars, fully equipped with all the necessary medical materials.
Homecare nursing is not just “nursing” but also giving psychological support. In the following lines an indicative example that I personally experienced will be described to make things crystal clear.

Συνεχεια…

Δείτε στο τρέχον τεύχος: Ιανουάριος – Μάρτιος 2017

Ανασκοπήσεις - Review Articles

ΕΙδικά Άρθρα - Special Articles

Έρευνες - Original Articles

Δελτίο Τύπου Συμπερασμάτων

Στα πλαίσια του ΕΠΑΝΑΔ 2007- 2013, υλοποιήθηκε στο Ν.Αττικής παρεµβατικό πρόγραµµα διαχείρισης του στρες για αλλαγή του τρόπου ζωής σε 587 προ-υπερτασικούς και υπερτασικούς.
Στο πρόγραµµα διάρκειας 8 εβδοµάδων αξιολογήθηκαν οι αλλαγές στην Αρτηριακή Υπέρταση (ΑΥ) και σε άλλους ψυχοκοινωνικούς τοµείς.
Περισσότερα Νέα ΕΔΩ